Productivity formation of soybean varieties depending on the levels of mineral nutrition in the right-bank Forest-Steppe

  • S. I. Kolesnik Candidate of Agricultural Sciences
  • S. I. Kobak Candidate of Agricultural Sciences
  • O. M. Venediktov Candidate of Agricultural Sciences
  • G. V. Opanasenko Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: fertilization, foliar feeding, soybean, varieties, yield, economic efficiency

Abstract

The results of 2-year researches on the effect of levels of mineral and foliar nutrition with nitrogen fertilizers on the photosynthetic and symbiotic efficiency and seed yield of soybean varieties are presented. Economic estimation of the elements of the growing technology is given.

References

1. Babych A. O. Suchasne vyrobnytstvo i vykorystannya soyi. – K.: Urozhay, 1993. – 429 s.
2. Babych A. O., Kolisnyk S. I., Kobak S. YA. ta in.. Teoretychne obgruntuvannya ta shlyakhy optymizatsiyi sortovoyi tekhnolohiyi vyroshchuvannya soyi v umovakh Lisostepu Ukrayiny // Kormy i kormovyrobnytstvo. – 2011. – Vyp. 69. – S. 113 –121.
3. Petrychenko V. F. Naukove obgruntuvannya ahrotekhnichnykh zakhodiv pidvyshchennya urozhaynosti ta yakosti nasinnya soyi v Lisostepu Ukrayiny // Avtoreferat dys. doktora s.-h. nauk, Kyyiv, 1995. – 36 s.
4. Posypanov H. S. Metodycheskye aspekty yzuchenyya symbyotycheskoho apparata bobovykh kulʹtur v polevykh uslovyyakh // Yzvestyya T·SKHA. – 1983. – № 6. – S. 17 – 26.
5. Petrychenko V. F. Ahrobiolohichne obgruntuvannya i rozrobka tekhnolohichnykh pryyomiv pidvyshchennya urozhaynosti ta yakosti nasinnya soyi v Lisostepu Ukrayiny // Avtoref. dys. kand. s.-h. nauk. – Kyyiv. – 1995. – 36 s.
6. Synehovskaya V. T., Nerobelova S. S. Formyrovanye fotosyntetycheskoho y symbyotycheskoho apparatov soy v zavysymosty ot tekhnolohyy ee vozdelyvanyya // SNT Vserossyyskoho NYY soy. Selektsyya y tekhnolohyya proyzvodstva soy. – Blahoveshchensk. – 1997. – S. 77 – 83.
How to Cite
Kolesnik, S. I., Kobak, S. I., Venediktov, O. M., & Opanasenko, G. V. (1). Productivity formation of soybean varieties depending on the levels of mineral nutrition in the right-bank Forest-Steppe. Feeds and Feed Production, (77), 134-142. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/516

Most read articles by the same author(s)