Influence green manure, inoculation seeds and spraying of crops on efficiency of grades of a soya

  • V. P. Derevyanskyi
  • N. V. Kovalchyk
  • N. O. Payk
  • T. D. Rydyk Khmelnytsky State Agricultural Research Station Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: microbial preparations, green manure, sort, soybean disease

Abstract

Inftuence of complex of factors (green manure, fertilizers, treatment of seed and crops with microbiological preparations) on plants resistance to diseases and productivity of different soybean cultivars was studied.Compositions, which allow to improve plants growth and development, as well as decrease diseases prevalence and increase productivity and quality of products were selected.The models soybean cultivars with microorganisms-Glycine max-Bradyrhizobium japonicum were created.

References

1. Yamkovyy V. Osoblyvosti suchasnoyi systemy udobrennya soyi // Propozytsiya. – 2013 – № 8. – S. 30 – 34.
2. Didovych S. V. Polifunktsionalʹni biopreparaty v ahrotekhnolohiyakh vyroshchuvannya soyi, nutu, horokhu, chyny i sochevytsi / S. V. Didovych, R. O. Kulinich // Tezy dopovidey VII mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi. Vinnytsya, Ukrayina, 24 – 25 veresnya 2013 r. – Vinnytsya, 2013. – S. 36.
3. Krutylo D. V. Serolohichne riznomanittya bulʹbochkovykh bakteriy u gruntakh Ukrayiny / D. A. Krutylo, I. V. Volkova // Ahroekolohichnyy zhurnal. – 2012. – № 4. – S. 66 – 67.
4. Petrychenko V. F. Silʹsʹkohospodarsʹka mikrobiolohiya i zbalansovanyy rozvytok ahrosystem / V. F. Petrychenko, I. A.Tykhonovych, S. YA. Kotsʹ, M. V. Patyka ta in. // Visnyk ahrarnoyi nauky. 2012. № 8. – S. 5 – 11.
How to Cite
Derevyanskyi, V. P., Kovalchyk, N. V., Payk, N. O., & Rydyk, T. D. (1). Influence green manure, inoculation seeds and spraying of crops on efficiency of grades of a soya. Feeds and Feed Production, (77), 159-166. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/523