Sainfoin productivity under mineral fertilization and its effect on winter wheat

  • V. T. Matkevich Doctor of Agricultural Sciences
  • V. P. Reznichenko Candidate of Agricultural Sciences
  • N. P. Mitsenko Central Ukrainian National Technical University
Keywords: sainfoin variety Emerald, productivity, fertilizer rates, doses of fertilizers, predecessor, winter wheat

Abstract

The results of studies on the application of mineral fertilizers for saifoin cultivation under conditions of Kirovograd region are presented. Thus, when applying fertilizer at rate of N60P60K60 and N90P60K60 the increase of green mass yield in comparison with control was 8.45-10.9 t/ha. Under the effect of these doses, winter wheat yield was 5.26 and 5.09 t/ha.

References

1. Dospekhov B. A. Metodika polevogo opyta. / B. A. Dospekhov // M., 1979. – 416 s.
2. Korovin M. E. Effektivnost' primeneniya mineral'nykh udobreniy. / M. E. Korovin, N. F. Mel'nikov, A. V. Zaslavskiy // M., 1984. – 128 s.
3. Kuperman F. M. Biologiya razvitiya kul'turnykh rasteniy. / F. M. Kuperman // M., 1972. – 343 s.
4. Massel'-Veselyak V. YA. Reformuvannya agrarnogo virobnitstva yekonomíki UAAN. / V. YA. Massel'-Veselyak // 1999. – 272 s.
How to Cite
Matkevich, V. T., Reznichenko, V. P., & Mitsenko, N. P. (1). Sainfoin productivity under mineral fertilization and its effect on winter wheat. Feeds and Feed Production, (77), 181-186. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/528