Impact of nanoscale biogenic metals on the content of photosynthetic pigments in the leaves of winter wheat (triticum aestivum l.)

  • L. M. Gonchar Candidate of Agricultural Sciences
  • V. P. Kalencky Candidate of Agricultural Sciences
  • O. A. Chubenko National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Keywords: winter wheat, nanosized biogenic metals, photosynthetic pigments, chlorophyll

Abstract

The results of scientific researches on the effects of nanoscale biogenic metals on the photosynthetic activity are presented. The increase in the plant leaves of Chlorophyll α, b and their amount, relative content of chlorophyll α, and carotenoids is revealed. The number of these pigments depends on the varietal characteristics of plants and processing options.

References

1.Arystarkhov A. N. Deystvye mykroudobrenyy na urozhaynostʹ, sbor belka, kachestvo produktsyy zernovykh y zernobobovykh kulʹtur / A. N. Arystarkhov, V. P. Tolstousov, A. F. Kharytonova y dr. // Ahrokhymyya. – 2010. – № 9. – S. 36 – 49.
2.Davydova O. YE. Fizioloho-biolohichni ta stres protektorni funktsiyi selenu v roslynakh / O. YE. Davydova, V. A. Veshytsʹkyy, P. P. Yavorivsʹkyy // Fyzyolohyya y byokhymyya kulʹt. rastenyy. – 2009. – 41. № 2. – S. 109 – 123.
3.Kaplunenko V. H. Nanotekhnolohyy v selʹskom khozyaystve / Kaplunenko V. H., Kosynov N. V., Bovsunovskyy A. N., Chernyy S. A. // Zerno, № 4. (25). – 2008. – S. 47 – 54.
4.Kiriziy D. A. Rolʹ fotosyntetychnoho aparatu ta kharakter pererozpodilu azotu u formuvanni yakosti zerna pshenytsi / D. A. Kiriziy, V. M. Pochynok, P. L. Ryzhykova // Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Ekolohiya: nauka, osvita, pryrodookhoronna diyalʹnistʹ». – K.: Nauk. svit, 2007. – S. 29.
5.Shadchyna T. M. Rehulyatsiya fotosyntezu i produktyvnistʹ roslyn: fiziolohichni ta ekolohichni aspekty / T. M. Shadchyna, B. I. Hulyayev, D. A. Kiriziy ta in. – K.: Fitosotsiotsentr, 2006. – 384 s.
6.Asada K. Radical production and scavenging in the chloroplasts / K. Asada // Photosynthesis and the Environment. ‒ Netherlands: Kluver Acad. Publ., 1996. ‒ P. 123 ‒ 150.
7.Sozer N. Nanotechnology and its applications in the food sector / N. Sozer, J. L. Kokini // Trends Biotechnol, № 27. – 2009. – R. 82 – 89.
8.Wellburn A. R. The spectral determination of chlorophylls a and b as well as total carotenoids using various solvents with spectrophotometers of different resolution / A. R. Wellburn // J. Plant physiol. ‒ 1994. ‒ 144, N 3. ‒ P. 307 ‒ 315.
How to Cite
Gonchar, L. M., Kalencky, V. P., & Chubenko, O. A. (1). Impact of nanoscale biogenic metals on the content of photosynthetic pigments in the leaves of winter wheat (triticum aestivum l.). Feeds and Feed Production, (77), 187-191. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/529