Forecasting of milk productivity of the first-calf cows of Simmental breed

  • M. Mandrik
  • A. Zaets Candidate of Agricultural Sciences
  • O. Bigas Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
  • V. Bilyk STOV "Kolos" s. Cabbages
Keywords: prognostication, dairy productivity, first-born cows, correlation, degree

Abstract

Researches on forecasting milk productivity of the first-calf cows of Simmental breed by the indicators of actual milk productivity in a certain period of lactation at the pedigree plants of Vinnytsia region are carried out. The degree of implementation of the forecast and the coefficient of correlation between milk yield of 305 days of lactation and milk yield of each period is determined. It is established that the investigated method of forecasting of milk productivity has a high degree of implementation (93,5- 100,4%) and may be used at both pedigree farms and farms of different ownership forms for the intensification of cow selection in the pedigree nucleus, organization of the normalized feeding, assessment of the first-calf cows by periods in terms of ratio, evaluation of bulls by the quality of offspring.

References

1. Basovsʹkyy N. Z., Burkat V. P., Vlasov V. Y., Kovalenko V. P. Krupnomasshtabnaya selektsyya v zhyvotnovodstve – K.: Assotsyatsyya «Ukrayina», 1994. – S. 33 – 37.
2. Esner F. F., Ivanenko I. O., Holovko R. V., Zubetsʹ M. V. Rekomendatsiyi po orhanizatsiyi kontrolʹnykh korivnykiv dlya perevirky koriv-pervistok i otsinky buhayiv za yakistyu potomstva – K.: Urozhay, 1974. – S. 10 – 13.
3. Zarypov M. A. Prohnozyrovanyya molochnoy produktyvnosty pervotelok // Zhyvotnovodstvo. – M.: Kolos / 1984. Vyp. 5. S. 46.
4. Kollektyv avtorov. Opyt plemennoy raboty na molochnotovarnoy ferme – K.: Urozhay, 1973. – S. 30 – 31, 77.
5. Lartseva S. KH. Praktykum po henetyky. – M.: Ahropromyzdat, 1985 – 288 s.
How to Cite
Mandrik, M., Zaets, A., Bigas, O., & Bilyk, V. (1). Forecasting of milk productivity of the first-calf cows of Simmental breed. Feeds and Feed Production, (77), 297-299. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/554