Chemical mutagenesis as a method of obtaining enhanced polymorphism in faba bean

  • A. A. Babych Academician of NAAS of Ukraine and RASGN
  • S. V. Barvinchenko Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: selection, fodder beans, chemical mutagens, types of mutations, spectrum, genotype, morphoses

Abstract

Description of mutations obtained as a result of faba bean seed treatment by chemical mutagens is presented. The following types of mutations: chlorophyll, mutations of the structure of the stem, leaf, flower and brush, color and size of seeds, physiological traits are identified and described. Genotypic specific differences in the spectrum of mutations of the studied varieties are determined.

References

1. Dynnik V. P. Vliyaniye nekotorykh khimicheskikh mutagenov i usloviy vyrashchivaniya mutantnykh form na izmenchivost' l'na-dolguntsa: Dis. kand. s.-kh. nauk: 06.00.05. – Kiyev, 1973. – 145 s.
2. Zoz N. N. Metodika ispol'zovaniya khimicheskikh mutagenov v selektsii sel'skokhozyaystvennykh kul'tur // Mutatsionnaya selektsiya. - M.: Nauka, 1968. – S. 23 – 27.
3. Mobil'nost' genoma rasteniy: Per. s angl. / Pod red. YU. P. Vinetskogo. – M.: Agropromizdat, 1990. – 272 s
4. Naboyshchikov A. M., Gazizov K. G. // Khimicheskiy mutagenez i selektsiya. M.: Nauka – 1971. – S. 202 – 208.
5. Orav T. A. O vliyanii usloviy sredy na radiatsionnyye khlorofill'nyye narusheniya // Vliyaniye gamma-oblucheniya na organizmy. – Talin, 1965. – S. 5 – 17.
6. Solodyuk N. V, Fartushnyak A. T., Golovchenko O. V. Índukovaniy mutagenez v selektsíí̈ lyupinu // Genetika í selektsíya v Ukraí̈ní na mezhí tisyacholít'. – K.: Logos, 2001. – T. 2. – S. 236 – 244.
7. Gustafsson A. ta Tedín O. Roslinnitstvo ta mutatsíí̈ // Acta Agricultural Scandinavica. - 1954. - T. 4., № 3. - S. 633 - 639.
How to Cite
Babych, A. A., & Barvinchenko, S. V. (1). Chemical mutagenesis as a method of obtaining enhanced polymorphism in faba bean. Feeds and Feed Production, (76), 31-36. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/570