Peculiarities of the formation of leaf and stem mass of alfalfa under cover of spring crops

  • O. S. Zabarny Candidate of Agricultural Sciences
  • T. A. Zabarna Candidate of Agricultural Sciences Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
  • Y. M. Cholovsky Candidate of Agricultural Sciences Vinnytsia National Agrarian University
Keywords: alfalfa sowing, spring barley, white mustard, green mass, dry matter

Abstract

The results of researches on the influence of mineral fertilizers on the yield formation of the leaf and stem mass of alfalfa and cover crops in the first year are highlighted. Positive influence of mineral fertilizers at the rate of N30P60K90 on alfalfa yield is established.

References

1. Zabarnyy O. S. Formuvannya produktyvnosti lyutserny posivnoyi zalezhno vid pokryvnoyi kulʹtury ta rivniv mineralʹnoho zhyvlennya v umovakh tsentralʹnoho Lisostepu Ukrayiny / O. S. Zabarnyy // Ahrarna nauka – vyrobnytstvu. Materialy VI Derzhavnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi 14 – 15 lystopada 2007 roku. Bila Tserkva, 2007. – S. 3 – 4.
2. Bober A. F. Konkurentna prydatnistʹ riznykh sortiv lyutserny dlya vyroshchuvannya pid pokryvom zlakovykh kulʹtur / A. F. Bober, V. V. Markov // Visnyk ahrarnoyi nauky. – 1999. – № 11. – S. 24 – 27.
3. Yermakova L. V. Faktory pidvyshchennya urozhaynosti ta prodovzhennya produktyvnoho dovholittya travostoyu lyutserny posivnoyi u Lisostepu Ukrayiny / L. V. Yermakova, R. T. Ivanovsʹka, V. A. Furman, N. M. Musiyenko // Kormy i kor- movyrobnytstvo. – 2002. – Vyp. 48. – S. 13 – 16.
4. Rudnytsʹkyy B. O. Bobovi travy – stratehichni kulʹtury kormovyrobnytstva / B. O. Rudnytsʹkyy, M. V. Lypkanʹ, R. P. Leontʹyev // Kormy i kormovyrobnytstvo. – 2002. – № 48. – S. 17 – 20.
5. Hubaydullyn KH. H. Lyutserna na korm y semena / KH. H. Hubaydullyn, R. S. Enykeev. – M.: Rosselʹkhozyzdat, 1982. – S. 29 – 33.
6. Kvytko H. P. Ranosozrevayushchye pokrovnye kulʹtury dlya lyutserny / H. P. Kvytko, S. H. Nazarov // Korma y kormoproyzvodstvo. – 1989. – Vyp. 28. – S. 25 – 29.
How to Cite
Zabarny, O. S., Zabarna, T. A., & Cholovsky, Y. M. (1). Peculiarities of the formation of leaf and stem mass of alfalfa under cover of spring crops. Feeds and Feed Production, (76), 127-131. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/588