Highly productive plant-microbial systems in legume agrocenosis

  • S. V. Didovych Candidate of Agricultural Sciences
  • R. O. Kulinich Institute of Agriculture of Crimea NAASU
Keywords: microbial drugs, nodules bacteria, bean plants, seed production, efficiency

Abstract

The possibility of creation of highly productive plant-microbial systems in legume agrocеnosis through the use of pre-sowing seed bacterization by multifunctional biopreparations, that has allowed to increase seed productivity of soybean, chickpea, pea, peavine and lentil by 0,1 – 0,6 t/hа (5 – 16%) and protein content in seeds by 1 – 3% is shown.

References

1. Babych A. O. Svitove vyrobnytstvo zernobobovykh kulʹtur dlya vyrishennya problemy bilka i biolohichnoho azotu/ A. O. Babych // Mater. Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Optymizatsiya ahrolandshaftiv: ratsionalʹne vykorystannya, rekulʹtyvatsiya, okhorona» – Dnipropetrovsʹk, 2003. – S. 8 – 12.
2. Petrychenko V. F. Bobovi kulʹtury i stalyy rozvytok ahroekosystem / V. F. Petrychenko, V. F.Kaminsʹkyy, V. P. Patyka // Kormy i kormovyrobnytstvo. Mizhvidomchyy tematychnyy nauk. zb. – Vinnytsya: Tezys, 2003. – Vyp. 51. – S. 3 – 6.
3. Rekomendatsiyi z efektyvnoho zastosuvannya mikrobnykh preparativ u tekhnolohiyakh vyroshchuvannya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur / [S. I. Melʹnyk, V. A. Zhylkin, M. M. Havrylyuk ta in.]. – K., 2007. – 54 s.
4. Volkohon V. V. Eksperymentalʹna gruntova mikrobiolohiya / V. V. Volkohon, O. V. Nadkernychna, L. M. Tokmakov ta in. – K.: Ahrarna nauka. – 2010. – 464 s.
5. Alysova S. M. Metodycheskye ukazanyya po yspolʹzovanyyu atsetylenovoho metoda pry selektsyy bobovykh kulʹtur na povyshenye symbyotycheskoy azotfyksatsyy / S. M. Alysova, A. Y. Chunderova. – L., 1982. – 12 s.
6. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta / B. A. Dospekhov. – M: Ahropromyzdat, 1985. – 351 s.
How to Cite
Didovych, S. V., & Kulinich, R. O. (1). Highly productive plant-microbial systems in legume agrocenosis. Feeds and Feed Production, (76), 184-187. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/598