Application of growth regulators and chelated fertilizers in the formation of productivity of maize hybrids of different maturity

  • I. P. Satanovska Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: corn, mineral fertilizers, yield, green mass, foliar feeding, Emistim S, ecologist is multicomponent

Abstract

The results of studies on the effect of pre-sowing seed treatment and foliar nutrition on the productivity formation of hybrids of different maturity in the phase of wax seed maturity are highlighted, and dependence of the yield on the studied factors is identified.

References

1. Buryak I. I. Pozakorenevomu pidzhyvlennyu nalezhnu uvahu / I. I. Buryak // Zbirnyk materialiv tretʹoyi mizhvuzivsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi aspi- rantiv 17 – 19 bereznya 2003r. – Vinnytsya. – 2003. – S. 49 – 52.
2. Derzhavnyy reyestr sortiv roslyn prydatnykh do poshyrennya v Ukrayini u 2010 rotsi. Ministerstvo ahrarnoyi polityky Ukrayiny, Derzhavna sluzhba z okhorony prav na sorty roslyn – K.: TOV ”Alefa”, vytyah stanom na 01.03.10. – 247 s.
3. Amelyn A. A. Rolʹ meteorolohycheskykh faktorov v formyrovanyy nytratnoho fonda rastenyy / A. A. Amelyn, E. E. Amelyna, O. A. Sokolov // Yzvestyya RAN. Seryya byolohycheskaya. 2002. – № 2. – S. 248 – 253.
4. Christiansen M. N. Lewis C. F. World environmental limitation to food and fiber culture // Breeding plants for less Favorable Environments. – Wiley Intersciense, New York, 1982.
5. Hagen G. Molecular approaches to understanding auxin action // New On the Trial of a New Regulatory System in Plant Polyamines as Modulation of Plant Development Sponsored by Foundation, Madrid Juan March, Spain, February 4 – 6, 1991 // New. Biol. – 1991. – V. 3 (5). – R. 450 – 453.
6. Demʺyanchuk O. P. Vplyv pozakorenevoho pidzhyvlennya na produktyvnistʹ kukurudzy // Materialy naukovo-praktych. konf. molodykh vchenykh i spetsialistiv 29 – 30 lystopada 2005 roku. – Chabany. – K.: EKMO, 2005. – S. 49 – 51.
How to Cite
Satanovska, I. P. (1). Application of growth regulators and chelated fertilizers in the formation of productivity of maize hybrids of different maturity. Feeds and Feed Production, (76), 218-224. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/605