Galega productivity compared to traditional forage crops under conditions of the northern Step of Ukraine

  • V. P. Reznichenko Candidate of Agricultural Sciences Central Ukrainian National Technical University
Keywords: Galega, alfalfa sowing, productivity, technological methods of cultivation, production inspection, economic effect

Abstract

The results of the production control of the effect of technological cultivation methods on the galega productivity compared to traditional forage crops are highlighted.

References

1. Savenko V. S. Kozlyatnyk skhidnyy. – Ternopilʹ.: Ekonomichna dumka. – 2000. – 292 s.
2. Zinchenko O. I., Salatenko V. N., Bilonozhko M. A. Roslynnytstvo. – K.: Ahrarna osvita, 2001. – 591 s.
3. Bylenko P. YA., Zharynovych V. Y., Shevchenko V. P. Polevoe kormoproyzvodstvo. – K.: Vyshcha shkola, 1985. – 296 s.
4. Shaharov A. M. Kozlyatnyk vostochnyy – tsennaya bobovaya kulʹtura // Kormoproyzvodstvo. 1985. № 8. – S. 28.
5. Babych A. O. Naukova kontseptsiya rozvytku kormovyrobnytstva na Ukrayini // Kormy i kormovyrobnytstvo, 1991, № 32. S. 3 – 11.
How to Cite
Reznichenko, V. P. (1). Galega productivity compared to traditional forage crops under conditions of the northern Step of Ukraine. Feeds and Feed Production, (76), 274-277. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/614