Change of the composition of the lignincarbohydrate complex of feedstock under the influence of enzyme preparations

  • L. P. Chornolata Candidate of Agricultural Sciences
  • V. Y. Novakovska Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: the amount of easily soluble carbohydrates, sugar, starch, cellulose, hemicellulose, lignin amylase, multienzyme composition

Abstract

Changes of carbohydrate-lignin complex of feedstock under the effect of different rates of amylolytic and cellulolytic enzymes are studied.

References

1. Kalunyants K. A. Prymenenye produktov mykrobyolohycheskoho synteza v zhyvotnovodstve./ Kalunyants K. A., Ezdakov N. V., Pyvnyak Y. H. – M.:Kolos, 1980. – 288 s.;
2. Normy y ratsyony kormlenyya selʹskokhozyaystvennykh zhyvotnykh: Sprav. pos. 3-e yzd. / Pod red. A. P. Kalashnykova, V. Y. Fysynyna y dr. – M., 2003. – 456 s.
3. Fiziolohichno-biokhimichni metody doslidzhenʹ u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterynarniy medytsyni. – Lʹviv, 2004.
4. Udalova É. V. Mulʹtyénzymnaya kompozytsyya dlya zhyvotnovodstva. Patent RF № 2388818 / Udalova É. V., Ryshkova T. M., Bravova H. B., Nykytyna M. B., Hromova H. A., Kuptsova H. B. – Nekommercheskoe partnerstvo Nauchno-tekhnycheskyy tsentr "Lekarstva y byotekhnolohyya"; № 2008115801/13 zayavl. 24.04.2008 opubl. 10.05.2010 Byul. № 13.
How to Cite
Chornolata, L. P., & Novakovska, V. Y. (1). Change of the composition of the lignincarbohydrate complex of feedstock under the influence of enzyme preparations. Feeds and Feed Production, (76), 278-284. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/615

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>