Fatty acid composition of secondary products of oil and fat production

  • N. V. Hutsol Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Senior Researcher of the Laboratory for Quality Monitoring, Feed and Raw Material Safety, Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS https://orcid.org/0000-0002-1251-619X
  • A. V. Hutsol Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Leading Researcher of the Department of Field Forage Crops, Hayfields and Pastures, Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS https://orcid.org/0000-0003-1241-182X
  • O. O. Mysenko Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher of the Laboratory for Monitoring the Quality, Safety of Feed and Raw Materials, Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS https://orcid.org/0000-0001-5847-0505
  • V. V. Honcharuk Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher of the Laboratory of Feed Production Technology, Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS https://orcid.org/0000-0003-1659-7174
Keywords: fat, fatty acids, pressed powder, hydrofuse, bleaching and adsorption clays, deodorization distillate

Abstract

Purpose. To determine the content of fat and fatty acids of total lipids in fat and oil production secondary products: in pressed powder, hydrofuse, bleaching and adsorption clays and deodorization distillate. Methods. In the process of the research, general scientific methods were used: deduction, scientific hypothesis and abstraction. For the laboratory research, the following methods were used: zootechnical analysis, liquid chromatography, spectrophotometry, titrimetry. Methods of variation statistics were used to process the obtained experimental results. Results. Indicators of lipid and fatty acid composition of by-products of fat and oil production were determined. It has been established that wastes of fat and oil production are highly nutritious products: the content of crude fat in pressed powder is 65.45%, in the hydrofuse – 68.11%, bleaching clay – 66.99% and adsorption clays – 27.05%; contains essential fatty acids – linoleic (from 0.52 to 57.77%) and α-linolenic acid (from 0.01 to 0.02%). The total amount of polyunsaturated fatty acids in pressed powder is 57.79%, in the hydrofuse – 51.19%, in bleaching clay – 0.53%, in adsorption clays – 11.6%, and in deodorization distillate – 3.94% of the total amount of acids. Among the group of saturated fatty acids, all these products contain palmitic (from 0.88% to 5.91%), stearic (from 2.80% to 12.01%) and arachidic (from 0.07% to 8.43%) acid. The amount of saturated fatty acids in the pressed powder is 8.66%, in the hydrofuse – 8.87%, in bleaching clays – 9.96%, in adsorption clays – 8.07% and in deodorization distillate – 76.9% of the total acids. Conclusions. Wastes of fat and oil production in their composition contain a significant amount of crude fat, most of the fatty acids are represented by oleic and linoleic acid, which characterizes their quality and biological value as a feed additive for feeding animals and poultry.

References

Vovk S.O., Pavkovych S.Ia. Zakhyshcheni lipidy i zhyrni kysloty u ratsionakh hodivli velykoi rohatoi khudoby [Protected lipids and fatty acids in the diet of cattle]. Visnyk ahrarnoi nauky [Bulletin of Agricultural Science]. April 2016, pp. 48-51 [in Ukrainian].

Vovk S.O., Snitynskyi V.V., Pavkovych S.Ia., Kruzhel B.B. (2011). Zhyrovi dobavky u hodivli tvaryn i ptytsi: monohrafiia [Fat supplements in animal and poultry feeding: a monograph]. Lviv, SPOLOM, 208 p. [in Ukrainian].

Vlizlo V.V., Fedoruk R.S., Ratych I.B. et al. (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni: dovidnyk [Laboratory research methods in biology, animal husbandry and veterinary medicine: reference book]. Lviv, SPOLOM, 764 p. [in Ukrainian].

Hutsol N.V., Mysenko O.O., Hultiaieva O.V., Naidina T.V. Vykorystannia vtorynnykh produktiv oliino-zhyrovoho vyrobnytstva u tvarynnytstvi [The use of by-products of oil and fat production in animal husbandry]. Kormy i kormovyrobnytstvo [Feed and feed production], 2019, no. 87, pp. 136-144. Available at: DOI: https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo201987-21 [in Ukrainian].

Grigoryeva V. Ispolzovaniye zhyrovykh otkhodov maslozhyrovoi promyshlennosti v kormovykh tseliakh [Use of fatty waste of the fat and oil industry for feed purposes]. Olijno-zhyrovyi kompleks [Oil and fat complex], 2005, no. 4 (11), pp. 40-42 [in Russian].

Yepifanov V. Ispolzovaniye perlita kak zhyrovoi dobavki v period intensivnogo rosta svinok [Use of perlite as a fat supplement during the period of intensive growth of young pigs]. Svinovodstvo [Pig breeding], 2005, no. 1, pp. 20-21 [in Russian].

Kononenko S.Y. Sposob uluchsheniya konversii korma [Method for improving feed conversion]. Izvestiya Gorskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bulletin of the Gorsky State Agrarian University], 2012, vol. 49, no. 1-2, pp. 134-136 [in Russian].

Kononenko S.Y., Chikov A.E., Osepchuk D.V., Skvortsova L.N. et al. Ispolzovaniye zhyrovoi dobavki iz otkhodov masloekstraktsyonnoi promyshlennosti dlia porosiat-otjomyshei [Use of fat additives from oil extraction industry waste for weaning pigs]. Problemy biologii produktivnykh zhyvotnykh [Problems of the biology of productive animals], 2009, no.3, pp. 35-43 [in Russian].

Lisitsyn A., Machihin V., Grygorieva V. Otkhody maslozhyrovoi promyshlennosti v kormakh [Wastes of the oil and fat industry in feeds]. Kombikorma [Compound feeds], 2007, no. 1, pp. 74 [in Russian].

Paronian V.Kh. (2006). Vtorichnyie syrievyie resursy i okhrana okruzhaiushchei sredy. Tekhnologiya zhyrov i zhyrozamenitelei [Secondary raw materials and environmental protection. Technology of fats and fat substitutes]. Moskow, DeLiprint, pp. 663-681 [in Russian].

Petrychenko V.F., Kulyk M.F., Velychko I.M. et al. (2008). Efektyvnist balansuvannia ratsioniv svynei za vmistom nezaminnymy zhyrnykh kyslot. Naukovo-praktychni rekomendatsii [The effectiveness of balancing the diets of pigs for the content of essential fatty acids. Scientific and practical recommendations]. Vinnytsia, 21 p. [in Ukrainian].

Chikov A.E., Osepchuk D.V., Kononenko S.Y. et al. (2012). Ispolzovaniye zhyrovykh dobavok v kormlenii svinei i ptitsy: metodicheskiye nastavleniya [Use of fatty additives in feeding pigs and poultry: methodical instructions]. Krasnodar, 115 p. [in Russian].

Chikov A.E., Chikova V.V. Otkhody maslozhyrovoi promyshlennosti v ratsionakh svinei [Wastes of the oil and fat industry in the diets of pigs]. Effektivnoye zhyvotnovodstvo [Effective animal husbandry], 2009, no. 1, p. 49 [in Russian].

Kies A.K., Kemme P.A., L.B.J. Sebeketa L. Effect of graded doses and a high dose of microbial phytase on the digestibility of various minerals in weaning pigs. AnimSci. 2006. V. 84, No. 5, pp. 1169-1175.

Published
2020-12-29
How to Cite
Hutsol, N. V., Hutsol, A. V., Mysenko, O. O., & Honcharuk, V. V. (2020). Fatty acid composition of secondary products of oil and fat production. Feeds and Feed Production, (90), 125-133. https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202090-11