Injuriousness of ambrosia and chemical measures of its control in soybean in conditions of the right-bank Forest-Steppe of Ukraine

  • V. P. Borona Doctor of Agricultural Sciences
  • V. V. Karasevych Candidate of Agricultural Sciences
  • S. V. Ostrovsky
  • T. M. Chekalyuk Institute of Feed UAAS

Abstract

Results of researches on the study of the injuriousness of ambrosia and development of chemical measures of its control in soybean are stated.

References

1.NeyilikM.M.Gerbologi`chnijmoni`toring agroczenozi`v ta osoblivosti` poshirennya ambrozi`yi polinolistoyi u Vi`nnicz`ki`j oblasti` / M. M. Neyilik // Kormi i` kormovirobnicztvo. – Vi`nniczya. – 2008. – Vip. 60. – S. 79-82.
2. Fi`syunov O. V. Karantini` bur'yani / O. V.Fi`syunov. – K.: Urozhaj, 1974. – S. 8-33.
3. Matyukha L. P. Bur'yani – alergeni / L. P.Matyukha, V. L. Matyukha,V. V. Ryabovolenko // Zakhist roslin. – 2003. - # 6. – S. 14-17.
4. Dospekhov B. A. Metodika polevogo opy`ta (s osnovami statisticheskoj obrabotki rezul`tatov issledovanij). – 5-e izd, dop. I pererab / B. A. Dospekhov. – M.: Agropromizdat, 1985. – 351 s.
How to Cite
Borona, V. P., Karasevych, V. V., Ostrovsky, S. V., & Chekalyuk, T. M. (1). Injuriousness of ambrosia and chemical measures of its control in soybean in conditions of the right-bank Forest-Steppe of Ukraine. Feeds and Feed Production, (64), 121-128. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/63