Influence of semi-functional complex of microorganisms when growing clover on the productivity and energy aspects

  • T. M. Kovalenko Candidate of Agricultural Sciences Vinnytsia National Agrarian University
Keywords: inoculation, nitrogen-fixing, phosphate-mobilizing bacteria, phytopathogen antagonists, symbiotic system

Abstract

It is stated that inoculation of clover seeds before microbe preparations of nitrogen-fixing, phosphate-mobilizing bacteria and antagonists of phytopathogenic microflora facilitates formation of active symbiotic system of Rhizobium trifolii - Trifolium pratense L. and provides high level of energy efficacy.

References

1. Dospekhov B. A. Metodika polevogo opy`ta, 5-e izd., dop. i pererab. – M.: Agropromizdat, 1985. – 351 s.
2. Medvedovs`kij O. K., I`vanenko P. I`. Energetichnij anali`z i`ntensivnikh tekhnologi`j v si`l`s`kogospodars`komu virobnicztvi`. –K.: Urozhaj, 1988. – 206s.
3. Sherstoboyeva O. V. Vpliv i`ntrodukczi`yi agronomi`chno korisnikh shtami`v mi`kroorgani`zmi`v na mi`krobne ugrupovannya rizosferi roslin // Mi`krobi`ologi`chnij zhurnal. – 2003. – 65, # 6. – S. 43 – 48.
4. Sherstoboyeva O. V. Rol` mi`krobi`ologi`chnikh preparati`v u pi`dvishhenni` produktivnosti` roslin ekologi`chno bezpechnimi zasobami //Fiziologiya i biokhimiya kul`turny`kh rastenij. – 2004. – T. 36. # 3. – S. 229 – 238.
How to Cite
Kovalenko, T. M. (1). Influence of semi-functional complex of microorganisms when growing clover on the productivity and energy aspects. Feeds and Feed Production, (64), 144-147. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/66