Effect of wastes of oil production on hematological blood values of pigs

  • S. М. Sukhovuha Candidate of Agricultural Sciences Vinnytsia National Agrarian University
Keywords: hematological parameters, young pigs, ration, sucks sunflower oil

Abstract

It has been found that feeding of sunflower oil sludge in the diets of young pigs has a positive effect on hematological, immunological and biochemical blood values. These results provide data on the level of metabolism, oxidative and renovated reactions and natural resistance in pigs.

References

1. Agapova Ê. M. Pokazniki kroví sviney ríznikh genotipív í̈kh zv'yazok íz shvidkístyu rostu / Ê. M. Agapova, O. P. Reshetníchenko // Svinarstvo. – 1996. – Vip. 52. – S. 71 – 77.
2. Pogodayev A. V. Produktivnyye i inter'yernyye osobennosti porosyat-ot"yemyshey pri ispol'zovanii biogennykh stimulyatorov ST i SITR / A. V. Pogodayev, V. A. Pogodayev, A. D. Peshkov // Svinovodstvo. – 2010. – № 2. – S. 12 – 14.
3. Plokhinskiy N. A. Rukovodstvo po biometrii dlya zootekhnikov / N. A. Plokhinskiy – M.: Kolos, 1969. – 352 s.
4. Karpyuk S. A. Opredeleniye belkovykh fraktsiy syvorotki krovi zkspressmetodom / S. A. Karpyuk // Laboratornoye delo. – M., 1962. – № 5. – S. 33 – 35.
5. Levchenko V. Í. Bíokhímíchní metodi doslídzhennya kroví tvarin: Metodichní rekomendatsíí̈ dlya líkarív khímíko-toksikologíchnikh víddílív derzhavnikh laboratoríy veterinarnoí̈ meditsini Ukraí̈ni, slukhachív fakul'tetív pídvishchennya kvalífíkatsíí̈ ta studentív fakul'tetu veterinarnoí̈ meditsini // V. Í. Levchenko, YU. M. Novozhits'ka, V. V. Sakhnyuk ta ín. – Kií̈v, 2004. – 104 s.
How to Cite
SukhovuhaS. М. (1). Effect of wastes of oil production on hematological blood values of pigs. Feeds and Feed Production, (75), 189-193. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/667