Investigation of the extent of feed contamination by aflatoxins and their influence on animal products

  • O. O. Palats
  • L. P. Chornolata Candidate of Agricultural Sciences
  • M. F. Kulyk Doctor of Agricultural Sciences
Keywords: aflatoxin B1, aflatoxin M1, animal feed, aflatoxicosis, maximum permissible concentration

Abstract

Researches concerning the influence of aflatoxins on animals and humans are analyzed. Feed contamination by aflatoxins is becoming dangerous for their health. Therefore, adherence to the technology of harvesting and storage of feeds, control of the level of aflatoxins in feeds is an urgent problem of fodder production.

References

1. Antonyak H. L., Babych N. O., Stefanyshyn O. M., Kovalʹ N. K, Fedyakov R. O. Aflatoksyny: Biolohichni efekty ta mekhanizmy vplyvu na orhanizm tvaryn i lyudyny // Biolohiya tvaryn – 2009 – t. 11 – № 1–2 – S.17–27.
2. Zhulenko V. N., Rabynovych M. Y., Talanov H. A. Aflatoksyny // Veterynarnaya toksykolohyya – 2011 – Tolmatskyy O. V. Vlyyanye mykotoksynov na produktyvnostʹ y zdorovʹe korov // Selʹskokhozyaystvennye vesty. – 2008 – № 4 – S. 32–33.
3. Kryukov V. Mykotoksyny v molochnom skotovodstve // Kombykorma –2011 – № 6. – S. 75–77.
4. CAST (Rada z pytanʹ silʹsʹkoho hospodarstva z pytanʹ nauky i tekhniky) Mikotoksyny: ekonomichni ta medychni ryzyky. Zvit robochoyi hrupy. Eyms. IA, 1989. - № 116.– S. 21–43.
5. Fridberh K. D. // Arbeitsmed., Socialmed., Fr „ventivmed. - 1986. - N 6. - S. 22 - 26.
6. Khusseyn S. KH. Toksychnistʹ, metabolizm ta vplyv mikotoksyniv na lyudynu ta tvaryn / S. KH. Khusseyn. J. M.Brasel // Toksykolohiya. - 2001. - Vyp. 167. - S. 101 - 134.
7. Uitlou L. Universytet shtatu Pivnichna Karolina; Mikotoksyny: Upravlinnya unikalʹnoyu pereshkodoyu dlya uspishnoho vyrobnytstva molochnykh produktiv - 2005.
How to Cite
Palats, O. O., Chornolata, L. P., & Kulyk, M. F. (1). Investigation of the extent of feed contamination by aflatoxins and their influence on animal products. Feeds and Feed Production, (74), 231-235. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/717

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>