Release of main nutrients under the influence of enzymes in vitro conditions

  • A.V. Hutsol Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Leading Researcher of the Department of Field Forage Crops, Hayfields and Pastures, Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS https://orcid.org/0000-0003-1241-182X
  • V.Yu. Novakovska Candidate of Agricultural Sciences, Junior Researcher of the Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS https://orcid.org/0000-0001-8234-7507
  • N.V. Hutsol Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Senior Researcher of the Laboratory for Quality Monitoring, Feed Safety and Raw Materials, Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS https://orcid.org/0000-0002-1251-619X
  • V.V. Honcharuk Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS https://orcid.org/0000-0003-3085-3824
Keywords: enzymes, α-amylase, protease, cellulase, compound feed, nutritional value of feed

Abstract

Purpose. To investigate the active effect of α-amylase, cellulase, neutral protease on the release of essential nutrients in vitro in the incubation medium. The task is to determine the effect of enzyme preparations on the in vitro decomposition of feed nutrients. Methods. In the process of the research general scientific methods were used: deduction, scientific hypothesis and abstraction. Methods of zootechnical analysis and active action of feed enzymes were used to determine the chemical composition of feed. Results. Solving the problem of improving the efficiency of digestion and assimilation of nutrients and biologically active substances of feed, clarifying the conditions, nature of processes and mechanisms that determine the intensity of digestion of feed in the digestive tract, is crucial in improving production efficiency. Studies have shown that the incubation of feed with different enzyme compositions had positive results. Due to the action of enzyme compositions including α-amylase, cellulase, neutral protease in different proportions, a positive effect of incubation of feed substrate on the content of crude protein, crude fat, crude fiber, crude ash, nitrogen-free extractives has been achieved. The nutritional value of compound feed (digestible protein, metabolic energy) after the introduction of enzyme compositions was determined by the calculation method. Conclusions. These data indicate a positive effect of different compositions of enzymes of cellulase, α-amylase and neutral protease on the level of the breakdown of essential nutrients in feed in vitro. The most effective result was found in the combination of feed with an enzyme composition in the amount of 5 g of cellulase, 1 g of α-amylase, 1 g of neutral protease, which leads to a decrease of crude fiber content by 3.1% compared to the control. Instead, the content of crude protein increased by 2.0%, crude fat – by 0.4%, crude ash – by 0.5%, BER – by 0.2% compared to the control. There are positive changes in nutritional value, digestible protein – by 9.4%, metabolic energy – by 2.9% compared to the control.

References

Abella L.B., Agbisit Jr.E.M., Sulabo R.C. Effect of multi-enzyme supplementation on energy concentration, nutrient and fiber digestibilities and growth performance of nursery pigs fed diets with cassava meal. Philippine Journal of Veterinary and Animal Sciences, 2020. 46 (1), p. 42-53.

Rho Y., Patterson R., Joye I., Martinez M., Squires E J., Kiarie E.G. Fiber degrading enzymes increased monosaccharides release and fermentation in corn distillers dried grains with solubles and wheat middlings steeped without or with protease. Translational Animal Science. 2020. 4(3), p. 153. https://doi.org/10.1093/tas/txaa153.

Tiwari U.P., Fleming S.A., Rasheed M.S.A., Jha R., Dilger R.N. The role of oligosaccharides and polysaccharides of xylan and mannan in gut health of monogastric animals. Journal of Nutritional Science, 2020, V.9, P. 21. https://doi.org/10.1017/jns.2020.14.

Yang J.C., Wang L., Huang Y.K., Zhang L., Gao S., Sun L.H. Effect of a Multi-Carbohydrase and Phytase Complex on the Ileal and Total Tract Digestibility of Nutrients in Cannulated Growing Pigs. Animals. 2020, 10(8), p. 1434. https://doi.org/10.3390/ani10081434.

Gibadullina F.S., Bykova M.Iu. Vliyaniye strukturnykh uglevodov kormov na produktivnost bychkov [Influence of structural feed carbohydrates on the productivity of bulls]. Vestnik Rossiyskoi akademii selskokhoziaistvennykh nauk [Bulletin of the Russian Academy of Agricultural Sciences], 2012, no. 5, pp. 68-70 [in Russian].

I.I. Ibatullin, O.M. Zhukorskyi, M.I. Bashchenko et al. (2016). Dovidnyk z povnotsinnoi hodivli silskohospodarskykh tvaryn [Handbook of complete feeding of farm animals], 336 p. [in Ukrainian].

DSTU 8025:2015 Kormy dlia tvaryn, syrovyna dlia vyhotovlennia povnoratsionnykh kompozytsii. Metod vyznachennia aktyvnoi dii kormovykh fermentiv [State Standard of Ukrain 8025: 2015 Animal feed, raw materials for the manufacture of complete feed compositions. Method for determining the active action of feed enzymes]. Kyiv, Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2017, 15 p. [in Ukrainian].

Litus Ye. Nyzkoproteinovi ratsiony. Pro arhumenty na koryst zastosuvannia ratsioniv iz minimalnym umistom bilka v hodivli svynei [Low-protein diets. On the arguments in favor of the use of diets with a minimum protein content in pig feeding]. The Ukrainian FARMER, 2014, no. 10, pp. 31-32 [in Ukrainian].

Marchenkov F., Koptiev V. Kormovi fermenty dlia krashchoho travlennia [Feed enzymes for better digestion]. Nashe ptakhivnytstvo [Our poultry farming], 2009, no. 11, pp. 32-33 [in Ukrainian].

Hutsol A.V., Kyryliv Ya.I., Mazurenko M.O., Bolokhovska V.A. et al. (2013). Novi fermentni preparaty u hodivli silskohospodarskykh tvaryn: monohrafiia [New enzyme preparations in feeding farm animals: monograph]. Vinnytsia, 315 p. [in Ukrainian].

Petrychenko V., Korniychuk O., Veklenko Yu. Naukovi osnovy intensyfikatsii vyrobnytstva kormiv na lukakh ta pasovyshchakh Ukrainy [Scientific bases of intensification of fodder production on meadows and pastures of Ukraine]. Kormy i kormovyrobnytstvo [Feed and feed production], 2020, no. 89, pp. 10-22. Available at: https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202089-01 [in Ukrainian].

Samsonovich V.A., Motuzko N.S., Kudriavtseva E.N. Osobennosti aktivnosti proteazy i pokazatelei belkovogo obmena u sviney pri intensivnykh tekhnologiyakh vyrashchivaniya [Features of protease activity and protein metabolism in pigs with intensive breeding technologies]. Uchenyie zapiski uchrezhdeniya obrazovaniya “Vitebskaya ordena “Znak Pocheta” gosudarstvennaya akademiya veterinarnoi meditsyny: nauchno-prakticheskiy zhurnal” [Scientific notes of the educational institution “Vitebsk “Order of Honor” State Academy of Veterinary Medicine: scientific and practical journal”], 2017, pp. 153-158. Available at: http://repo.vsavm.by/handle/123456789/3308 [in Russian].

Feoktistova N.V., Mardanova A.M., Lutfullin M.T., Bohomolnaia L.M. et al. Biopreparaty mikrobnogo proiskhozhdeniya v ptitsevodstve [Biologicals of microbial origin in poultry farming]. Uchenyie zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya “Yestestvennyie nauki” [Scientific notes of Kazan University. Series “Natural Sciences”], 2018, no. 3(160), pp. 395-418 [in Russian].

Chornolata L.P., Lykhach S.M., Naidina T.V. Vplyv skladu klitkovyny v ratsioni svynei na yikh produktyvnist [The influence of fiber composition in the diet of pigs on their productivity]. Kormy i kormovyrobnytstvo [Feed and feed production], 2020, no. 90, pp. 117-124. Available at: https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202090-10 [in Ukrainian].

Chornolata L., Novakovska V. Peretravnist pozhyvnykh rechovyn, konversiia kormu ta pryrosty zhyvoi masy za dodavannia do kombikormu enzymnykh kompozytsii na osnovi tseliulazy y amilazy svyniam na vidhodivli [Digestibility of nutrients, feed conversion and live weight gain by adding to the feed enzyme compositions based on cellulase and amylase for fattening pigs]. Kormy i kormovyrobnytstvo [Feed and feed production], 2020, no. 89, pp. 194-204. Available at: https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202089-19 [in Ukrainian].

Published
2021-07-05
How to Cite
Hutsol, A., Novakovska, V., Hutsol, N., & Honcharuk, V. (2021). Release of main nutrients under the influence of enzymes in vitro conditions. Feeds and Feed Production, (91), 137-145. https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202191-12