Different levels of mixed-ligande complexes of zinc, manganese and cobalt in feeding highly productive cows of the Ukrainian red-spotted dairy breed the first lactation period

Keywords: cows, zinc, manganese, cobalt, mixed-ligande complexes, milk productivity, reproductive functions, hematological parameters

Abstract

Purpose. To study the effectiveness of feeding different levels of mixed-ligande complex of zinc, manganese and cobalt with Suplex Se to high-yielding cows of the Ukrainian red-spotted dairy breed in the first period of lactation and their impact on feed consumption, productivity and hematological parameters of blood. Methods. Five groups (one control and four experimental) of highly productive cows of the Ukrainian red-spotted dairy breed, 10 heads each, were selected for the research at «Terezyne» farm, Bila Tserkva district, Kyiv region, on the principle of analogues. Experimental cows were fed the same rations. For cows of the control group the optimal dose of a mixed-ligande complex of Zinc, Manganese and Cobalt was used, which was established in a previous experiment with concentration in 1 kg of dry matter (DM) of feed, mg: zinc – 60.8; manganese – 60.8 and cobalt – 0.78. In the 2nd experimental group, concentration of those trace elements was higher compared to the control by 10%, and in the 3rd, 4th and 5th experimental groups, respectively, 10, 20 and 30% lower. Results. The best results in terms of milk productivity were obtained from cows of the 4th experimental group. For 80 days of the experiment from cows of the 1st control group 3080 kg of milk of natural fat content was obtained, and of the 2nd, 3rd, 4th and 5th experimental groups – respectively 48, 112, 200 and 136 kg, or by 1.6; 3.6; 6.5 and 4.4% more. Lower doses of micronutrients meet the needs of highly productive cows in them, which has a positive effect on the reproductive functions of animals. The most effective was the dose for the cows of the 4th experimental group, where duration of the service period was 78.6 days against 91.9 days in the 1st control group, and one fertile insemination in this group took 1.8 times at 3.1 times in control. Analysis of hematological parameters of the experimental cows shows that different levels of mixed-ligande complexes of zinc, manganese and cobalt in concentrated feeds have a positive effect on the body and health of lactating cows. Conclusions. The best results of milk productivity and reproductive function were obtained from cows of the 4th experimental group, where concentration of zinc, manganese and cobalt due to their mixed-ligande complexes in 1 kg of DM feed was, mg: zinc – 42.6; manganese – 42.6; cobalt – 0.55. This dose of trace elements had a positive effect on the consumption of animal feed, their unit cost and hematological parameters of cows' blood.

References

Azaubaieva G.S. Molochnaja produktivnost korov pri raznom urovne obmennoj energii v ratsione [Dairy productivity of cows at different levels of metabolic energy in the diet]. Kormlenie sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh i kormoproizvodstvo [Feeding farm animals and feed production], 2012, no. 2, рр. 26-36 [in Russian].

Bohdanov H.O., Ibatullin I.I., Kandyba V.M. Kontseptualni polozhennia udoskonalenykh norm hodivli vysokoproduktyvnoi molochnoi khudoby v Ukraini [Conceptual provisions of improved norms of feeding highly productive dairy cattle in Ukraine]. Aktualni problemy hodivli tvaryn i tekhnolohii kormiv: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Actual problems of animal feeding and feed technology: proceedomgs of the intern. scientific-practical conf.]. Kyiv, 2008, pp. 14-18 [in Ukrainian].

Bomko V.S., Danylenko V.P. Rezultaty doslidzhen vmistu tsynku, kuprumu, manhanu, kobaltu, yodu i seleni v kormakh zony Lisostepu Ukrainy The results of studies of the content of zinc, copper, manganese, cobalt, iodine and selenium in the forages of the Forest-Steppe zone of Ukraine]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu [Bulletin of Sumy National Agrarian University], 2015, issue 6(28), рр. 87-90 [in Ukrainian].

Bomko, V.S., Kropyvka, Yu.H., Bomko, L.H. Obmin Tsynku, Kobaltu i Selenu u vysokoproduktyvnykh koriv v pershi 100 dniv laktatsii za zghodovuvannia yim zmishanolihandnykh kompleksiv [Exchange of zinc, cobalt and selenium in high-yielding cows in the first 100 days of lactation by feeding them mixed ligand complexes]. Tavriiskyi naukovyi visnyk [Taurian Scientific Bulletin], 2020, no. 114, pp. 156-163. Available at: DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.114.18 [in Ukrainian].

Bomko V.S., Smetanina O.V., Kuzmenko O.A. Vplyv premiksiv na osnovi metalokhelativ na peretravnist pozhyvnykh rechovyn vysokoproduktyvnykh koriv [Influence of metal chelate-based premixes on nutrient digestibility of highly productive cows]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Gzhytskoho [Scientific Bulletin of the S.Z. Gzhytsky Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology], 2015, vol. 17, no. 1(61), Part 1, рр. 17-22 [in Ukrainian].

Vorobel M.I., Pivtorak Ya.I. Znachennia mikroelementiv u zhyttiediialnosti tvaryn [The value of trace elements in animal life]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Gzhytskoho [Scientific Bulletin of the S.Z. Gzhytsky Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology], 2011, vol. 13, no. 4(50), part 3, рр. 54-60 [in Ukrainian].

Danylenko V.P., Bomko V.S. Vplyv premiksiv na osnovi metalokhelativ na peretravnist pozhyvnykh rechovyn vysokoproduktyvnykh koriv [Influence of metal chelate-based premixes on nutrient digestibility of highly productive cows].. Zbirnyk naukovykh prats. Silskohospodarski nauky [Collection of scientific works. Agricultural sciences]. Kharkiv, 2012, issue 24, part 1, рр. 116-120 [in Ukrainian].

Donald E. Mineralnyie veshhestva v ratsione – neobhodimoye usloviye vysokoj produktivnosti stada [Minerals in the diet – a necessary condition for high productivity of the herd]. Moloko i korma: menedzhment [Milk and feed: management], 2010, no. 2(27), рр. 32-37 [in Russian].

Koltun Ye.M., Rusyn V.I. Biolohichna rol spoluk zaliza i tsynku v orhanizmi tvaryn [Biological role of iron and zinc compounds in animals]. Silskyi hospodar [The farmer], 2007, no. 3/4, рр. 5-8 [in Ukrainian].

Ibatulin I.I., Zhurovskyi O.M. (2017). Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen u tvarynnytstvi: posibnyk [Methodology and organization of scientific research in animal husbandry: a guide]. Kyiv, Ahrarna nauka, 328 р. [in Ukrainian].

Klitsenko H.T., Kulyk M.F., Kosenko M.V. et al. (2001).Mineralne zhyvlennia tvaryn [Mineral nutrition of animals]. Kyiv, Svit, 575 p. [in Ukrainian].

Smetanina O.V., Ibatullin I.I., Bomko V.S. Vykorystannia orhanichnoho kobaltu dlia vyrobnytstva vysokoiakisnoho moloka [Use of organic cobalt for the production of high quality milk]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria [Bulletin of Agrarian Science of the Black Sea Region], 2016, issue 2(90), part 2, pp. 117-125 [in Ukrainian].

Smirnova L., Suslova I., Popova S. Novaja dobavka dlja molochnyh korov [A new additive for dairy cows]. Molochnoe i mjasnoe skotovodstvo [Dairy and meat cattle breeding], 2010, no. 8, рр. 25-27 [in Russian].

Fisinin V., Suraj P. Prirodnyie mineral [Natural minerals]. Efektyvnі kormy ta godіvlya [Effective feed and feeding], 2010, no. 5(45), рр. 33-39 [in Russian].

Khavturina A.V., Bomko V.S. Efektyvnist zghodovuvannia mikroelementiv orhanichnoho pokhodzhennia holshtynskym korovam [Efficiency of feeding microelements of organic origin to Holstein cows]. Zbirnyk naukovykh prats BNAU [Collection of scientific works of BNAU], 2014, no. 2(112), рр. 72-74 [in Ukrainian].

Shishova L.I. Ispol'zovanie helatnyh mikrojelementov v premiksah dlja laktirujushhih korov [The use of chelated trace elements in premixes for lactating cows]. Kormoproizvodstvo [Feed production], 2013, no. 6, рр. 43-44 [in Russian].

De Frain, J. M., Socha, M. T., Tomlinson, D. J., & Kluth, D. (2009). Effect of Complexed Trace Minerals on the Performance of Lactating Dairy Cows on a Commercial Dairy. The Professional Animal Scientist, no. 25(6), pp. 709-715. doi:10.15232/s1080-7446(15)30779-8.

Hackbart, K.S., Ferreira, R.M., Dietsche, A.A., Socha, M.T., Shaver, R.D., Wiltbank, M.C., & Fricke, P.M. (2010). Effect of dietary organic zinc, manganese, copper, and cobalt supplementation on milk production, follicular growth, embryo quality, and tissue mineral concentrations in dairy cows. Journal of Animal Science, no. 88(12), pp. 3856-3870. doi:10.2527/jas.2010-3055.

Zhao J., Shirley R.B., Dibner J.J., Wedekind K.J., Yan F., Fisher P., Hampton T.R., Evans J.L., Vazquez-Anon M. Superior growth performance in broiler chicks fed chelated compared to inorganic zinc in presence of elevated dietary copper. Journal of Animal Science and Biotechnologyvolume. 2016, no. 7. Available at: URL: https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-016-0072-1

Published
2021-07-05
How to Cite
Kropyvka, Y., & Bomko, V. (2021). Different levels of mixed-ligande complexes of zinc, manganese and cobalt in feeding highly productive cows of the Ukrainian red-spotted dairy breed the first lactation period. Feeds and Feed Production, (91), 146-159. https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202191-13