Effect of chemical mutagens on survival of soybean plants

  • A. A. Babych Academician of NAAS
  • S. V. Іvanyuk Candidate of Agricultural Sciences
  • M. V. Vilgota Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: soybean, variety, survival, concentration, exposure, chemical mutagenesis, mutagens

Abstract

The studies revealed the dependence of indicator of survival on the nature of a chemical, its concentration and exposure. The general character of the impact of muta-gens on the growth and development of soybean plants, accompanied by stimulating or depression effect is established.

References

1. Babych A. O., Babych-Poberezhna A. A. Selektsiya, vyrobnytstvo, torhivlya i vykorystannya soyi u sviti. – K.: Ahrarna nauka, 2011. – 548 s.
2. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta. – M.: Ahropromyzdat, 1985. – 351 s.
3. Metodyka derzhavnoho sortovyprobuvannya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹ-tur. – Kyyiv, 2001. – Vyp. 1. – 100 s.
4. Metodycheskye ukazanyya po selektsyy y semenovodstvu soy. – M., VASKHNYL, 1981. – 18 s.
5. Myhalʹ M. D., Rukhlenko V. M. Reaktsiya sortiv konopelʹ na diyu khimmutahe-niv / Zbirnyk naukovykh pratsʹ Instytutu lubʺyanykh kulʹtur UAAN. – 2007. – Vyp. 4. – S. 58—71.
6. Pochalov S. V. Spetsyfichnistʹ mutatsiynoyi minlyvosti u yachmenyu pry diyi malykh doz radiatsiyi / Selektsiya i nasinnytstvo. – 2008. – Vyp. 96. – S. 274—279.
How to Cite
Babych, A. A., ІvanyukS. V., & Vilgota, M. V. (1). Effect of chemical mutagens on survival of soybean plants. Feeds and Feed Production, (73), 15-20. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/742

Most read articles by the same author(s)