Inheritance of economically - valuable traits by (f2) hybrids of timothy

  • G. S. Konyk Candidate of Agricultural Sciences Institute of agriculture of Carpathian region NAAS
Keywords: timothy-grass, hybrids, economically valuable features, genetic nature, nature of inheritance

Abstract

The paper presents the results of the studies on the nature of inheritance of economically-valuable traits by F2 hybrids of pleum pretense L., substantiation of the possibility of effective selection of genetically valuable plants according to their phenotype is shown.

References

1. Huzhov YU. L. Selektsyya y semenovodstvo kulʹturnykh rastenyy / YU. L. Huzhov, A. Fuks, P. Valychekyu. – M. : Ahropromyzdat, 1991. – 436 s.
2. Dehtyarʹova N .I. Henetychnyy analiz / N. I. Dehtyarʹova // Laboratornyy i polʹovyy praktykum z henetyky. – K. : Vyshcha shkola, 1973. – S. 190—194.
3. Konstantynov S. Y. Yzmenchyvostʹ kolychestvennykh pryznakov u sortov y ykh henetycheskyy kontrolʹ / S. Y. Konstantynov, V. M. Lynnyk // Selektsyya y semenovodstvo. – 1984. – Vyp. 1. – S. 22—23.
4. Matsʹkiv O. I. Metody i rezulʹtaty selektsiyi konyushyny biloyi i rayhrasu pasovyshchnoho / O. I. Matsʹkiv // Naukovi pratsi NDIZiT ZR URSR. – Lʹviv, 1971. – T. 17. – S. 269—276.
5. Metodyka selektsyy mnoholetnykh trav / [A. M. Konstantynova, P. A. Voshchynyn, A. S. Novoselova, H. F. Kuleshov ]. – M.: VNYY kormov, 1969. – S. 110.
6. Yuzhakov A. Y. Opyt prymenenyya mnohomernoy statystyky v otsenke yskhodnoho materyala / A. Y. Yuzhakov, N. H. Vedrov, V. Y. Nykytyna // Selektsyya y semenovodstvo. – 1984. – Vyp. 1. – S. 16—17.
7. Beyl H. M. Uspadkuvannya kilʹkisnykh oznak v zerni sorho / H. M. Beyl, R. E. Atkins // Visnyk shtatu Ayova. - 1965. - № 39. - S. 3.
8. Hriffinh B. Analiz kilʹkisnoho diyi heniv za dopomohoyu postiynoyi batʹkivsʹkoyi rehresiyi i rodynnykh metodiv / Hriffinh B. - Henetyka. - 1950. - T. 35. - S. 303-321.
How to Cite
Konyk, G. S. (1). Inheritance of economically - valuable traits by (f2) hybrids of timothy. Feeds and Feed Production, (73), 52-55. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/747