Increase of grassland productivity by means of intercropping of legume component on the slopes of the southern part of the western Forest-Steppe

  • V. O. Olifyrovych Candidate of Agricultural Sciences Bukovynian Institute of Agricultural Production
Keywords: meadow lands, sowing, horned ladven, productivity, botanical composition

Abstract

Result of three-year researches carried out on the slopes of the southern part of the western Forest-Steppe on the study of the influence of bird’s-foot trefoil intercropping in grass stands which contain no clover and partly Lucerne are stated.

References

1. Veklenko Yu. A. Efektivni`st` pryamogo pi`dsi`vu bagatori`chnikh trav u derninu starosi`yanikh travostoyiv na sukhodolakh czentral`nogo Li`sostepu Ukrayini // Kormi i` kormovirobnicztvo. – Vi`nniczya: 2008. – Vip. 60. – S. 82-89.
2. Kurgak V. G., Protasova L. V. Vpliv pi`dsi`vannya bobovikh trav na produktivni`st` luchnikh czenozi`v // Zb. nauk. pracz` I`nstitutu zemlerobstva UAAN. – K.: 2003. – Vip. 1-2. – S. 90-93.
3. Yefremova G. V . Vpliv pi`dsi`vannya bobovikh trav na produktivni`st` luchnikh ugi`d` u pi`vni`chnomu Li`sostepu Ukrayini: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. s.-g. nauk: specz. 06.01.12 „Kormovirobnicztvo i`luki`vnicztvo” / G. V. Yefremova. – K., 2007. – 22 s.
4. Yushhak V. S. Produktivni`st` pasovishhnikh bobovo-zlakovikh travosumi`shok na skhilakh pri vnesenni` dobriv i` peremi`nnomu vikoristanni` // Peredgi`rne ta gi`rs`ke zemlerobstvo. – K.: Urozhaj, 1987. – Vip. 32. – S. 52-56.
How to Cite
Olifyrovych, V. O. (1). Increase of grassland productivity by means of intercropping of legume component on the slopes of the southern part of the western Forest-Steppe. Feeds and Feed Production, (64), 169-172. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/75