Varietal soybean reaction on the method of pre-sowing seed treatment in the right-bank Forest-Steppe of Ukraine

  • O. V. Serevetnyk Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: soy, sort, inoculation, poisoning, organic microfertilizer, chelate, crop capacity

Abstract

The results of three-year data on the reaction of soybean cultivars Monada, Omega Vinnitskaya and Femida on the methods of pre-sowing seed treatment are stated. It is established that the greatest seed yield of the studied cultivars was formed on experimental plots where pre-sowing seed treatment by rhizobium strain M-8 (0.1 liter per hectare rate of seed) in combination with organic micro-fertilizer Ekozorf (0.3 liter per hectare rate of seed) and fungicides Maxim XL 035FS (1,0 l/t of seed) was used. The highest seed yield of soybean, in this variant, has been observed in cultivar Monada (2.72 t/ha), a little bit lower in cultivars Omega Vinnitskaya (2.62 t/ha) and Femida (2.57 t/ha).

References

1. V. F. Petrychenko. Vyrobnytstvo ta vykorystannya soyi v Ukrayini // Ahronom № 3 serpenʹ 2009. S – 79—82. (Zhurnal).
2. H. O. Iutynsʹka, A. F. Antypchuk. Vplyv deyakykh antropohennykh faktoriv na rostovu aktyvnistʹ mikroflory gruntu // Ontohenez roslyn, biolohichna fiksatsiya molekulyarnoho azotu ta azotnyy metabolizm. Mat. Mizh nar. nauk. konf. Ternopilʹ, 2001. – S. 214—217.
3. Khelatni mikrodobryva – malenʹkyy druh velykoho vrozhayu // Zerno № 3 (47). mart 2010.
4. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta, 5-e yzd., dop. y pererab. - M.: Ahropromyzdat. 1985. – 351 s.
5. Yeshchenko V. O. Osnovy naukovykh doslidzhenʹ v ahronomiyi / V. O. Yeshchenko, P. H. Kopytko, V. P. Opryshko, P. V. Kostohryz; Za red. V. O. Yeshchenka. – K.: Diya. – 2005. – 288 s.
6. Shatylov Y. S., Chudnovskyy A. F. Ahrofyzycheskye, ahrometeorolohycheskye y ahrotekhnycheskye osnovy prohrammyrovanyya urozhaya. – L.: Hydrometeoyzdat, 1980.
7. Babych A. O. Posiv ta zakhyst soyi vid khvorob / Babych A. O., Kolisnyk S. I., Venediktov O. M. // Propozytsiya. – 2001. - № 5. – 40—42 s.
8. Leshchenko A. K. Kulʹtura soy / Proyskhozhdenye, raspostranenye, osnovnye botanycheskye y byolohycheskye osobennosty / K.: Naukova dumka, 1978. – 263 s.
9. Naukovi osnovy vedennya zernovoho hospodarstva / Sayko V. F., Lobas M. H., Yashovsʹkyy T. V. ta in. – K.: Urozhay, 1994. – 336 s.
How to Cite
Serevetnyk, O. V. (1). Varietal soybean reaction on the method of pre-sowing seed treatment in the right-bank Forest-Steppe of Ukraine. Feeds and Feed Production, (73), 78-83. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/752