Bacterial fertilizers for optimization of nitric and phosphoric feeding of soybean, chickpea, pea, vetchling and lentils

  • S. I. Kolisnyk Candidate of Agricultural Sciences
  • S. Y. Kobak Candidate of Agricultural Sciences Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
  • S. V. Didovych Candidate of Agricultural Sciences
  • N. P. Saenko Candidate of Agricultural Sciences Institute of Agriculture of Crimea NAAS
Keywords: microbial preparations, nodule bacteria, phosphate-mobilizing bacteria, efficiency

Abstract

Possibility of increasing symbiotic nitrogen fixation and productivity of legumes by 13-30% under joint pre-sowing seeds bacterization by biopreparations on the basis of nodule bacteria and phosphate mobilizing microorganisms is shown in agrocеnosis of Ukraine.

References

1. Babych A. O. Svitove vyrobnytstvo zernobobovykh kulʹtur dlya vyrishennya problemy bilka i biolohichnoho azotu / A. O. Babych // Mater. Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi „Optymizatsiya ahrolandshaftiv: ratsionalʹne vykorystannya, rekulʹtyvatsiya, okhorona. – Dnipropetrovsʹk, 2003. – S. 8—12.
2. Sichkar V. I. Rolʹ zernobobovykh kulʹtur u vyrishenni bilkovoyi problemy v Ukrayini / V. I. Sichkar // Kormy i kormovyrobnytstvo. Mizhvidomchyy tematychnyy nauk. zb. – Vinnytsya: Druk TOV PTS „Enozis”, 2004 – Vyp. 53. – S. 110—115.
3. Petrychenko V. F. Bobovi kulʹtury i stalyy rozvytok ahroekosystem / V. F.Petrychenko, V. F. Kaminsʹkyy, V. P. Patyka // Kormy i kormovyrobnytstvo. Mizhvidomchyy tematychnyy nauk. zb. – Vinnytsya: Tezys, 2003. – Vyp. 51.– S. 3—6.
4. Aloush G. A. Phosphorus source, organic matter, and arbuscular mycorrhiza effects on growth and mineral acquisition of chickpea grown in acidic soil / G. A. Aloush, S. K. Zeto, R. B. Clark // J. Plant Nutr. – 2000. – Vol. 23, № 9. – R. 1351—1369.
5. Rekomendatsiyi z efektyvnoho zastosuvannya mikrobnykh preparativ u tekhnolohiyakh vyroshchuvannya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur / [S. I. Melʹnyk, V. A. Zhylkin, M. M. Havrylyuk ta in.]. – K., 2007. – 54 s.
6. Volkohon V. V. Eksperymentalʹna gruntova mikrobiolohiya / V. V. Volkohon, O. V., Nadkernychna, L. M. Tokmakovi ta in. – K.: Ahrarna nauka. – 2010. – 464 s.
7. Alysova S. M. Metodycheskye ukazanyya po yspolʹzovanyyu atsetylenovoho metoda pry selektsyy bobovykh kulʹtur na povyshenye symbyotycheskoy azotfyksatsyy / S. M. Alysova, A. Y. Chunderova. – L., 1982. – 12 s.
How to Cite
Kolisnyk, S. I., Kobak, S. Y., Didovych, S. V., & Saenko, N. P. (1). Bacterial fertilizers for optimization of nitric and phosphoric feeding of soybean, chickpea, pea, vetchling and lentils. Feeds and Feed Production, (73), 145-151. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/767

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>