(1)
Kulyk, M. F.; Obertyukh, Y. V.; Chornolata, L. P.; Kostetska, Y. V.; Kulyk, Y. M.; Kotsyumbas, I. Y. Influence of Volcano Tuffs on the Mineral Composition of Hen Eggs. FFP 1, 338-344.