(1)
Kulyk, M. F.; Obertiukh, Y. V.; Zhukov, V. P.; Vyhovska, I. O.; Honchar, L. O.; Rudenko, L. I. Determination of Crude Fiber in Feeds With Application of Autoclaving. FFP 2017, 150-153.