(1)
Belyavskaya, L. G. Soybean Variety Anthracite. FFP 1, 64-66.