[1]
M. F. Kulyk, Y. V. Obertyukh, L. P. Chornolata, Y. V. Kostetska, Y. M. Kulyk, and I. Y. Kotsyumbas, “Influence of volcano tuffs on the mineral composition of hen eggs”, FFP, no. 66, pp. 338-344, 1.